Količina 400ml v spreju.

• Ne vsebuje težkih kovin
• Namenjena za uporabo na ABS sistemih
• Temperaturna odpornost od -40°C do +1200°C
• Preprečuje oksidacijo
• Odlična za zaščito vseh aluminijastih delov

 

Ceramic 1200 Visokotemperaturna keramična mast, ki vsebuje delce borovega nitrida za dodatno temperaturno odpornost.

Keramična mast Ceramic 1200 je idealna za mazanje matic in vijakov med demontažo. Ima zelo dobro odpornost na vodo in kisline ter zagotavlja zaščito pred rjo/korozijo.

Ceramic 1200 C1200 400 ml razpršilo

 

Lastnosti in prednosti:

•Ne vsebuje težkih kovin– varna za uporabo

•Zelo visoka temperaturna odpornost od -40oC do1200oC- primerna za različne aplikacije

•Namenjena za uporabo na ABS sistemih

•Uporabna pri montaži in demontaži – zmanjša zalogo

•Sive barve – manj vidna na izpostavljenih mestih, kot sonpr. kolesne matice

•Preprečuje oksidacijo – omogoča enostavno demontažoin prihranek časa

 

Uporaba

-zelo primerna za uporabona mestih,kjer se navadno uporabljajo masti na bakreni osnovi, torej kjer je prisotna visoka temperatura in voda.

-primerna za uporabo na zavornih sistemih, na zadnji strani zavornih ploščic in na premičnih robovih zavornih čeveljčkov.

– se uporablja preventivno, saj preprečuje, da bi se deli združili zaradi rjavine, zlasti kjer je zaradi servisnih razlogov potrebna redna demontaža.

– se uporablja tudi pri odstranjevanju vijakov in drugih področjih, kjer se pojavljajo zelo visoke temperature, kot so npr. izpušni sistemi.

– je idealna za preprečevanje poškodb ABS senzorjev v njihovih ohišjih.

– zmanjšuje učinek kavstičnih kislin in kemikalij ter je odporna na sladko in slano vodo.

 

Navodila za uporabo:

1.Pločevinko pred uporabo dobro pretresite.

2.Napršite direktno na površino, ki jo želite namazati

 

 

Ceramic 1200, v razpršilu 400 ml

Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkalni, ciklični
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati prahu / dima / plina / meglice/ hlapov / razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

Ceramic C1200, v pločevinki pod pritiskom 200 ml

Nevarno
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

Ceramic C1200, v lončku 200 g
 
Varnostni list na voljo na zahtevo. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.