7010 Underbody Bitumen

Bitumenska zaščita podvozja
Informacije o produktu
Premaz za zaščito podvozja na osnovi bitumenske mase. – močan oprijem na surovo in prebarvano pločevino, plastično maso ali staro zaščito podvozja – tvori zaščitni film pred udarci kamenja, hrupom in korozijskimi vplivi (sol) – ni prebarvljivo

 

Tehnični list

7010 Underbody Bitumen,
Bitumenska zaščita podvozja Ver.: 2016-1
SILCO d.o.o., Šentrupert 5a, 3303 Gomilsko, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 703 31 80 / Fax.: +386 (0)3 703 31 88
E-mail: info@silco-automotive.com / www.silco-automotive.com
Stran 1
Opis
Premaz za zaščito podvozja na osnovi bitumenske mase.
Lastnosti izdelka
– Premaz za zaščito podvozja na osnovi bitumenske mase.
– Močan oprijem na surovo in prebarvano pločevino, plastično maso ali staro zaščito podvozja (na dele
šasije, spodnji pokrov, ohišje volanskega obroča … ).
– Tvori zaščitni film pred udarci kamenja, hrupom in korozijskimi vplivi (sol)
– Ni prebarvljiv.
– Izogibajte se nanašanju na zaviralni ali izpušni sistem.
Priprava podlage
Površine morajo biti čiste, suhe, brez rje in razmaščene.
Nanašanje
Mešalno razmerje
Izdelek je pripravljen za uporabo!
Pred uporabo dobro pretresite.
Lakirne pištole /tlak nanašanja 2 – 5 bar
Nanašanje
Število nanosov
Debelina suhega nanosat
Temperaturno območje nanašanja
Odzračevanje
1 – 2
300 mikronov
10 – 25°C
180 min
Sušenje
Prašno suho pri 20°C
Suho na dotik pri 20°C
Popolnoma suho pri 20°C
3 – 5 h
12 – 16 h
24 h
Tehnični list
7010 Underbody Bitumen,
Bitumenska zaščita podvozja Ver.: 2016-1
SILCO d.o.o., Šentrupert 5a, 3303 Gomilsko, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 703 31 80 / Fax.: +386 (0)3 703 31 88
E-mail: info@silco-automotive.com / www.silco-automotive.com
Stran 2
Shranjevanje
Temperaturno območje shranjevanja 5 – 25°C
Komplementarni izdelki
Pištola z regulacijo snopa (Kat.št. 2006)
Št. izdelka Opis Vsebina Pakiranje
7010 Črna 1 L 12
VOC
2004/42/IIB(e)(840)<500
Rok uporabe
Najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.
Dodatne informacije
SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!
Vedno preberite navodila.
POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za
nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge
namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za
upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.
Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso
namenjeni za splošno uporabo.
Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot
smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne
sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora
uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.
Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o

 

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime: 7010 Underbody Bitumen
Datum izdelave: 6.10.2009 · Datum spremembe: 16.1.2019 · Izdaja: 1
Datum tiskanja: 23.8.2019 Stran 1 od 15
2.2 Elementi etikete
2.2.1. Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]
Opozorilna beseda: Pozor
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P261 Preprečiti vdihavanje meglice/hlapov/razpršila.
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P403 + P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
2.2.2. Vsebuje:
ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatski (2-25%) (CAS: 64742-82-1, EC: 919-446-0)
2.2.3. Posebna opozorila
Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.
2.3. Druge nevarnosti
Ni podatkov.
ODDELEK 3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH
3.1. Snovi
Za zmesi glej 3.2.
VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime: 7010 Underbody Bitumen
Datum izdelave: 6.10.2009 · Datum spremembe: 16.1.2019 · Izdaja: 1
Datum tiskanja: 23.8.2019 Stran 2 od 15
3.2. Zmesi
Naziv CAS
EC
Indeks
% Razvrstitev v skladu z
Uredbo (ES) št. 1272/2008
(CLP)
Posebne mejne
koncentracije
Registracijska št.
REACH
ogljikovodiki, C9, aromatski –
918-668-5

20-25 Flam. Liq. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304
STOT SE 3; H335
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411
01-2119455851-35
ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani,
izoalkani, ciklični, aromatski (2-25%)
64742-82-1
919-446-0

15-20 Flam. Liq. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411
EUH066
01-2119458049-33
solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka
aromatska
64742-95-6
265-199-0
649-356-00-4
2,5-3 Flam. Liq. 3; H226
Asp. Tox. 1; H304
STOT SE 3; H335
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411

etanol 64-17-5
200-578-6
603-002-00-5
1-2,5 Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319

Opombe za sestavine:
P Razvrščanja glede na rakotvornosti ali mutagenosti ni treba uporabljati, če je mogoče dokazati, da snov vsebuje manj kot 0,1 %
m/m benzena (št. EINECS 200-753-7).
Če snov ni razvrščena kot rakotvorna, se uporabijo vsaj previdnostni stavki (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331) (tabela 3.1) ali
stavki S (2-)23-24-62 (tabela 3.2).
Ta opomba se uporablja samo za nekatere kompleksne snovi v delu 3, pridobljene iz nafte.
ODDELEK 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ
4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč
Splošne opombe
Simptomi zastrupitve se lahko pokažejo tudi po nekaj urah, zato je potrebno zdravstveno opazovanje najmanj 48 ur po dogodku.
Nezavestnemu ponesrečencu ne dajati ničesar jesti ali piti. Ponesrečenca položiti v bočni položaj in poskrbeti za prehodnost
dihalnih poti.
Po vdihavanju
Ponesrečenca prenesite na svež zrak – zapustiti onesnaženo območje. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati
zdravniško pomoč.
Po stiku s kožo
Takoj odstraniti onesnažena oblačila in obutev. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, takoj izprati z obilico vode in milom.
Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč.
Po stiku z očmi
Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško
pomoč.
Po zaužitju
Ne izzvati bruhanja! Takoj poiskati zdravniško pomoč!
[P]
VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime: 7010 Underbody Bitumen
Datum izdelave: 6.10.2009 · Datum spremembe: 16.1.2019 · Izdaja: 1
Datum tiskanja: 23.8.2019 Stran 3 od 15
4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Vdihavanje
Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
V stiku s kožo
Draži sluznico.
Zmerno draženje kože: Znaki ali simptomi lahko vključujejo rdečico, oteklino, srbenje in suhost.
V stiku z očmi
Lahko povzroči draženje oči v obliki srbečice in rdečice.
Zaužitje
Draženje sluznice v ustih, žrelu, požiralniku in gastrointestinalnem predelu.
Aspiracija v pljuča povzroča kašelj, oteženo dihanje, ki lahko vodi do kemijske pljučnice.
4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

ODDELEK 5. PROTIPOŽARNI UKREPI
5.1. Sredstva za gašenje
Ustrezna sredstva za gašenje
Ogljikov dioksid CO , gasilni prah, razpršen vodni curek, alkoholno obstojna pena.
Neustrezna sredstva za gašenje
Direktni vodni curek.
5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Nevarni proizvodi izgorevanja
Pri segrevanju lahko pride do tvorjenja zdravju škodljivih hlapov/plinov. Pri gorenju nastaja: ogljikov monoksid (CO), ogljikov
dioksid (CO ).
5.3. Nasvet za gasilce
Zaščitni ukrepi
Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi. Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju. Negoreče
proizvode hladiti z vodo in jih po možnosti odstraniti s področja požara.
Varovalna oprema
Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2014), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice
(SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).
Dodatne informacije
Kontaminirano odpadno vodo od gašenja moramo zbrati in jo odstraniti po predpisih; ne smemo je spustiti v kanalizacijo.
ODDELEK 6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH
6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
6.1.1. Za neizučeno osebje
Zaščitna oprema
Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).
Postopki v sili
Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Zavarovati možne vire vžiga. Preprečiti dostop nezaščitenim osebam.
6.1.2. Za reševalce

2
2
VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime: 7010 Underbody Bitumen
Datum izdelave: 6.10.2009 · Datum spremembe: 16.1.2019 · Izdaja: 1
Datum tiskanja: 23.8.2019 Stran 4 od 15
6.2. Okoljevarstveni ukrepi
S primernimi zajezitvami preprečiti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru večjega izpusta v vode ali na
propustna tla poklicati center za obveščanje (112).
6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
6.3.1. Za zadrževanje

6.3.2. Za čiščenje
Proizvod absorbirati z inertnim materialom (absorbent, pesek), ga pobrati v posebne posode in oddati pooblaščenemu
prevzemniku odpadkov. Ne uporabljati vode ali vodnih čistil.
6.3.3. Druge informacije

6.4. Sklicevanje na druge oddelke
Glej tudi oddelka 8 in 13.
ODDELEK 7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE
7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje
7.1.1. Zaščitni ukrepi
Ukrepi za preprečevanja požara
Zagotoviti dobro prezračevanje. Preprečiti statično naelektrenje. Hraniti/uporabljati ločeno od virov vžiga. Ne kaditi! Zaščititi pred
odprtim ognjem in drugimi viri vžiga ali toplote. Uporabljati neiskreče orodje. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi.
Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

Ukrepi za varstvo okolja

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela
Preprečiti stik s kožo in očmi. Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi.
7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja
Hraniti v hladnem in dobro prezračevanem prostoru. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Zaščititi pred odprtim ognjem,
vročino in direktnimi sončnimi žarki. Hraniti v tesno zaprtih posodah.
7.2.2. Embalažni materiali

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in posode

7.2.4. Skladiščni razred

Razred skladiščenja: 3
7.2.5. Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

7.3. Posebne končne uporabe
Priporočila

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime: 7010 Underbody Bitumen
Datum izdelave: 6.10.2009 · Datum spremembe: 16.1.2019 · Izdaja: 1
Datum tiskanja: 23.8.2019 Stran 5 od 15
Posebne rešitve za panogo industrije

ODDELEK 8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA
8.1. Parametri nadzora
8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu
Naziv (CAS) Mejne
vrednosti
Kratkotrajna
izpostavljenost
Opombe Biološke mejne vrednosti
ml/m
(ppm)
mg/m ml/m
(ppm)
mg/m
ogljikovodiki: C9 – C14
aromatski (-)
50 metilhipurna kislina (vse izomere) – 2 g/l – urin – ob
koncu delovne izmene
ogljikovodiki: C9 – C14
alifatski (-)
300
mineralno olje – belo
(8042-47-5)
5 (A) 20 (A) Y
etanol (etilalkohol) (64-17-
5)
500 960 1000 1920 Y
8.1.2. Informacije o postopkih spremljanja
SIST EN 482:2012+A1:2016 Izpostavljenost na delovnem mestu – Splošne zahteve za izvajanje meritev kemičnih agensov. SIST
EN 689:2018+AC:2019 Izpostavljenost na delovnem mestu – Merjenje izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih agensov –
Strategija preskušanja skladnosti z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost (vključno s popravkom AC).
8.1.3. DNEL/DMEL vrednosti
Za sestavine
3 3 3 3
VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime: 7010 Underbody Bitumen
Datum izdelave: 6.10.2009 · Datum spremembe: 16.1.2019 · Izdaja: 1
Datum tiskanja: 23.8.2019 Stran 6 od 15
Naziv tip pot
izpostavljenosti
trajanje
izpostavljenosti
vrednost Opombe
ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični,
aromatski (2-25%) (64742-82-1)
delavec inhalacijsko kratkotrajno
(sistemski učinki)
570
mg/m³
ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični,
aromatski (2-25%) (64742-82-1)
delavec dermalno dolgotrajno
(sistemski učinki)
44 mg/kg
ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični,
aromatski (2-25%) (64742-82-1)
delavec inhalacijsko dolgotrajno
(sistemski učinki)
330
mg/m³
ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični,
aromatski (2-25%) (64742-82-1)
potrošnik inhalacijsko kratkotrajno
(sistemski učinki)
570
mg/m³
ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični,
aromatski (2-25%) (64742-82-1)
potrošnik oralno dolgotrajno
(sistemski učinki)
26 mg/kg
ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični,
aromatski (2-25%) (64742-82-1)
potrošnik inhalacijsko dolgotrajno
(sistemski učinki)
71 mg/m³
ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični,
aromatski (2-25%) (64742-82-1)
potrošnik dermalno dolgotrajno
(sistemski učinki)
26 mg/kg
solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska
(64742-95-6)
delavec dermalno dolgotrajno
(sistemski učinki)
25 mg/kg ponavljajoče
solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska
(64742-95-6)
delavec oralno dolgotrajno
(sistemski učinki)
150
mg/m³
ponavljajoče
solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska
(64742-95-6)
potrošnik dermalno dolgotrajno
(sistemski učinki)
11 mg/kg ponavljajoče
solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska
(64742-95-6)
potrošnik inhalacijsko dolgotrajno
(sistemski učinki)
32 mg/m³ ponavljajoče
solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska
(64742-95-6)
potrošnik oralno dolgotrajno
(sistemski učinki)
11 mg/kg mg/kg na
dan
solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska
(64742-95-6)
delavec inhalacijsko dolgotrajno
(sistemski učinki)
100
mg/m³
8.1.4. PNEC vrednosti
Ni podatkov.
8.2. Nadzor izpostavljenosti
8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor
Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami
Skrbeti za osebno higieno – umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Ne vdihavati hlapov/aerosolov. Preprečiti stik z
očmi in kožo.
Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti
Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo.
Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti
Poskrbeti za dobro prezračevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povečano koncentracijo. Hraniti ločeno od živil, pijač in
krmil.
8.2.2. Osebna zaščitna oprema
Zaščita oči in obraza
Zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN 166:2002).
Zaščita rok
Zaščitne rokavice (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018). Upoštevati navodila proizvajalca glede uporabe, shranjevanja,
vzdrževanja in zamenjave rokavic. Ko se pokažejo poškodbe ali prvi znaki obrabe, je potrebno rokavice takoj zamenjati.
Ustrezni materiali
material debelina čas prebojnosti Opombe
nitril
VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime: 7010 Underbody Bitumen
Datum izdelave: 6.10.2009 · Datum spremembe: 16.1.2019 · Izdaja: 1
Datum tiskanja: 23.8.2019 Stran 7 od 15
Zaščita kože
Bombažna zaščitna delovna obleka in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012).
Zaščita dihal
Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti zaščito za dihala. Zaščitna maska s filtrom za organske hlape. Nositi ustrezno zaščitno
dihalno masko (SIST EN 136:1998/AC:2004) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2004+A1:2008).
Toplotna nevarnost

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

ODDELEK 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI
9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
– Agregatno stanje: tekoče
– Barva: po specifikaciji
– Vonj: po topilu
Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje
– pH Ni podatkov.
– Tališče/ledišče Ni podatkov.
– Začetno vrelišče in območje vrelišča 142 °C
– Plamenišče 39 °C
– Hitrost izparevanja Ni podatkov.
– Vnetljivost (trdno, plinasto) 450 °C
– Eksplozijske meje 0,6 – 15 vol %
– Parni tlak 5 hPa pri 20 °C
– Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.
– Relativna gostota Gostota:
1,04 g/cm pri 20 °C
– Topnost (z navedbo topila) voda:
ni topno
– Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.
– Temperatura samovžiga Ni podatkov.
– Temperatura razpadanja Ni podatkov.
– Viskoznost kinematična:
45 (ISO 6 mm)
– Eksplozivne lastnosti Proizvod ni eksploziven, vendar hlapi v stiku z zrakom
lahko tvorijo eksplozivne zmesi.
– Oksidativne lastnosti Ni podatkov.
9.2. Drugi podatki
– Vsebnost organskih topil 43,8 %
– Vsebnost suhe snovi 55,6 %
– Opombe:
3
VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime: 7010 Underbody Bitumen
Datum izdelave: 6.10.2009 · Datum spremembe: 16.1.2019 · Izdaja: 1
Datum tiskanja: 23.8.2019 Stran 8 od 15
ODDELEK 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST
10.1. Reaktivnost

10.2. Kemijska stabilnost
Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej Oddelek 7).
10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Ni posebnosti. Upoštevati navodila za uporabo in skladiščenje. Zavarovati pred vročino, direktnimi sončnimi žarki, odprtim
ognjem, iskrenjem.
10.5. Nezdružljivi materiali
Ni podano.
10.6. Nevarni produkti razgradnje
Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja. Pri gorenju/eksploziji se sproščajo plini, ki predstavljajo nevarnost
za zdravje.
ODDELEK 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI
11.1. Podatki o toksikoloških učinkih
(a) Akutna strupenost
Naziv pot
izpostavljenosti
tip vrsta Čas vrednost metoda Opombe
ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatski (2-
25%) (64742-82-1)
oralno LD podgana > 5000
mg/kg
ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatski (2-
25%) (64742-82-1)
dermalno LD kunec > 3160
mg/kg
ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatski (2-
25%) (64742-82-1)
inhalacijsko LC podgana 4 h 13,1 mg/L para
solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska (64742-95-6) oralno LD podgana > 6800
mg/kg
solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska (64742-95-6) dermalno LD kunec > 3400
mg/kg
solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska (64742-95-6) inhalacijsko LC podgana 4 h > 10,2
mg/L
(b) Jedkost za kožo/draženje kože
Ni podatkov.
(c) Resne okvare oči/draženje
Ni podatkov.
(d) Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože
Ni podatkov.
(e) Mutagenost (za zarodne celice)
Ni podatkov.
(f) Rakotvornost
Ni podatkov.
(g) Strupenost za razmnoževanje
50
50
50
50
50
50
VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime: 7010 Underbody Bitumen
Datum izdelave: 6.10.2009 · Datum spremembe: 16.1.2019 · Izdaja: 1
Datum tiskanja: 23.8.2019 Stran 9 od 15
(g) Strupenost za razmnoževanje
Ni podatkov.
Povzetek ocene lastnosti CMR
Ni podatkov.
(h) STOT – enkratna izpostavljenost
Ni podatkov.
(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost
Ni podatkov.
(j) Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)
Ni podatkov.
ODDELEK 12. EKOLOŠKI PODATKI
12.1. Strupenost
12.1.1. Akutna (kratkotrajna) strupenost
Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas
izpostavljenosti
Vrsta Organizem Metoda Opombe
ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični,
aromatski (2-25%) (64742-82-1)
EL 4,6 – 10
mg/L
72 h alge Pseudokirchneriella
subcapitata
EL 10 – 22
mg/L
48 h vodna
bolha
Daphnia magna
LL 10 – 30
mg/L
96 h ribe Oncorhynchus
mykiss
NOELR 1 mg/L 72 h alge Pseudokirchneriella
subcapitata
solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska
(64742-95-6)
LC 9,2 mg/L 96 h ribe
EC 3,2 mg/L 48 h raki
NOELR 1 mg/L 72 h alge Pseudokirchneriella
subcapitata
12.1.2. Kronična (dolgotrajna) strupenost
Za sestavine
Sestavina (CAS) Tip Vrednost Čas
izpostavljenosti
Vrsta Organizem Metoda Opombe
ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični,
aromatski (2-25%) (64742-82-1)
LOEC 0,203
mg/L
21 dni vodna
bolha
Daphnia
magna
NOEC 0,097
mg/L
21 dni vodna
bolha
Daphnia
magna
12.2. Obstojnost in razgradljivost
12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje
Ni podatkov.
12.2.2. Biorazgradljivost
Ni podatkov.
12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih
12.3.1. Porazdelitveni koeficient
Ni podatkov.
50
50
50
50
50
VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime: 7010 Underbody Bitumen
Datum izdelave: 6.10.2009 · Datum spremembe: 16.1.2019 · Izdaja: 1
Datum tiskanja: 23.8.2019 Stran 10 od 15
14.1. Številka ZN
UN 1139
12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF)
Ni podatkov.
12.4. Mobilnost v tleh
12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja
Ni podatkov.
12.4.2. Površinska napetost
Ni podatkov.
12.4.3. Absorpcija/desorpcija
Ni podatkov.
12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB
Ocena ni narejena.
12.6. Drugi škodljivi učinki
Ni podatkov.
12.7. Dodatne informacije
Za proizvod
Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.
Preprečiti sproščanje v okolje.
Kategorija ogrožanja vode (WGK): 2 (lastna uvrstitev), ogroža vodo.
Nevarnost ogroženosti pitne vode že pri izteku manjših količin v podtalnico.
Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
ODDELEK 13. ODSTRANJEVANJE
13.1. Metode ravnanja z odpadki
13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže
Odstranjevanje ostankov produkta
Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Preprečiti razlitja/razsutja ali uhajanje v
odtoke/kanalizacijo.
Številke odpadkov / oznake odpadkov v skladu s seznamom odpadkov (LoW)
08 01 11* – odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
15 01 10* – embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi
Embalaže
Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo.
13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

13.1.3. Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje

ODDELEK 14. PODATKI O PREVOZU
VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime: 7010 Underbody Bitumen
Datum izdelave: 6.10.2009 · Datum spremembe: 16.1.2019 · Izdaja: 1
Datum tiskanja: 23.8.2019 Stran 11 od 15
14.2. Pravilno odpremno ime ZN
ZAŠČITNI PREMAZ, RAZTOPINA
IMDG ime: COATING SOLUTION
14.3. Razredi nevarnosti prevoza
3
14.4. Skupina embalaže
III
14.5. Nevarnosti za okolje
Dodatno označevanje: OKOLJU NEVARNO
IMDG: MARINE POLLUTANT
14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Omejene količine
5 L
Omejitev za predore
(D/E)
IMDG plamenišče
39 °C, c.c.
IMDG EmS
F-E, S-E
14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC
Blaga se kot razsuti tovor ne sme prevažati v zabojnikih za razsuti tovor, zabojnikih ali na vozilih.
ODDELEK 15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI
15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
– Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in
omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv
Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) – s spremembami
in dopolnitvami
– Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju
snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 – s
spremembami in dopolnitvami
– Zakon o kemikalijah /ZKem/
– Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)
– Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14,
57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18)
– Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
– Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05,
53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15 in 78/18)
– Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18)
– Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
– Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011)
15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica
HOS)
ni relevantno
VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime: 7010 Underbody Bitumen
Datum izdelave: 6.10.2009 · Datum spremembe: 16.1.2019 · Izdaja: 1
Datum tiskanja: 23.8.2019 Stran 12 od 15
15.2. Ocena kemijske varnosti
Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.
ODDELEK 16. DRUGI PODATKI
Spremembe varnostnega lista

Okrajšave in kratice
VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime: 7010 Underbody Bitumen
Datum izdelave: 6.10.2009 · Datum spremembe: 16.1.2019 · Izdaja: 1
Datum tiskanja: 23.8.2019 Stran 13 od 15
Okrajšave in kratice
ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE = Ocena akutne strupenosti
BCF = Biokoncentracijski faktor
CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo
CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje
CSA = Ocena kemijske varnosti
CSR = Poročilo o kemijski varnosti
DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS
ECHA = Evropska agencija za kemikalije
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
ELINCS = Evropski seznam novih snovi
EN = Evropski standard
EQS = Okoljski standard kakovosti
ES = Evropska skupnost
EU = Evropska unija
EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glejte v nadaljevanju)
GES = Splošni scenarij izpostavljenosti
GHS = Globalno usklajeni sistem
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga
IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju
IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah
IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije
LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu
OR = Edini zastopnik
OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu
PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene
PEC = Predvidena koncentracija z učinkom
PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
PPE = Osebna zaščitna oprema
R in O = Razvrščanje in označevanje
REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici
RIP = Izvedbeni projekt REACH
RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja
SCBA = Zaprti dihalni aparat
SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh
STOT = Specifična strupenost za ciljne organe
SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)
TT = Telesna teža
UL = Uradni list
VL = Varnostni list
vPvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih
Viri varnostnega lista

Seznam ustreznih H stavkov
VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime: 7010 Underbody Bitumen
Datum izdelave: 6.10.2009 · Datum spremembe: 16.1.2019 · Izdaja: 1
Datum tiskanja: 23.8.2019 Stran 14 od 15
Seznam ustreznih H stavkov
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
 Zagotovljena pravilna označitev izdelka
 Usklajeno z lokalno zakonodajo
 Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
 Zagotovljeni ustrezni transportni podatki
© BENS Consulting | www.bens-consulting.com
Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je
dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila
lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s
transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.